Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter > Korona-situasjonen haust 2020

Kontaktpersonar

Jan Magne Helland
Rektor
71 28 17 01 / Mob. 902 66 521
Send e-post
Håkon Sæterøy
Ass rektor
71 28 17 05 / Mob. 950 67 318
Send e-post

Dokument

Beredskapsplan_Covid19_GUL
PDF-dokument - 590,92 kB
Beredskapsplan_Covid19_RAUD
PDF-dokument - 595,58 kB

Korona-situasjonen haust 2020

Generell informasjon i korona-situasjonen.

(Blir oppdatert kontinuerleg).

  

 

Alle skular har ordinær undervisning frå skulestart, men vil gjennomfører undervisning og aktiviteter i tråd med gjeldande avgjerd og råd som er om smittevern i Noreg.

Vi håper alle i skulesamfunnet gjer sitt for å begrense smittespreiing.
   

Råd om smittevern

Dei grunnleggjande smitteverntiltaka er:

1.   Sjuke personar skal halde seg heime
2.   Ha god hand- og hostehygiene
3.   Forsterka reinhold
4.   Kontaktreduserande tiltak   

   

Regjeringen informerer
Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier det nok har vore krevjande for foreldre å finne fram i all korona-informasjonen. 

Nå samlar dei alt på ei nettside: Regjeringen.no/foreldreinfo 
Scroll nedover nettsida deira til du finn informasjonen som gjeld vidaregåande skule.

 

Haram vgs. informerer
Haram vgs. har utarbeidd "Smittevernsreglar for skulen"
 - gå inn på, og LES, dokumentet til høgre.
 - fortset nedover og les korleis du best kan vere med i vår felles dugnad for å hindre spreiing av smitte 

Der ligg og "Flyrskjema for korleis opptre ved mistanke om covid-19-symptom"

Dette er utarbeidd av FHI .

  

  

Lokale tiltak   

Dato: 17.08.20

Skulen har eit forsterka reinhald, og vi ber alle brukarane av skulen hjelpe til med å halde orden og vise respekt for det viktige arbeidet reinhaldarane vår gjer.

Det er elles ein felles dugnad på gong. 
Målet er å klare å ha ein så normalisert skulekvardag som mogleg. 

Bruk sprit-dispenserane ved inngangane kvar gong du kjem inn eller går ut.

Hostehygiene og å halde avstand avgrenser dråpesmitte, så pass på deg sjølv på det punktet.

Unngå å  ta på ting som du ikkje skal bruke, noko som gjeld både i klasserommet og elles - for slik hindrar du indirekte kontaktsmitte.

Økt fysisk avstand, 1-meters-regelen, gjeld i korridorar og fellesareal, da ein veit dette reduserer moglegheita for smitte, også før symptom på sjukdom oppstår.

I kantina må ein følgje dei føringane som er lagt for denne - ver venleg å IKKJE flytte på møblementet, då dette er sett ut i system som stemmer med smittevernsføringane vi følgjer.

  

Endringar i råd om når ein må vere heime ved sjukdom
Elevar og tilsette som har milde luftvegssymptom og sjukdomskjensle skal ikkje møte på skulen, men halde seg heime til allmenntilstanden er god.

Elevar og tilsette kan kome tilbake til skulen når dei kjenner seg friske og feberfri, sjølv om dei fortsatt har nokre symptom på luftveisinfeksjonar. Det same gjeld om ein testar seg for covid-19 og resultatet er negativt.

   

Midlertidige fraværsregler er fastsatt

Dato: 26.08.2020

Ordinært regelverk for fråvere i skulen seier at elevar som har eit fråvere på over 10 % i eit fag, vil kunne miste karakteren i faget om ikkje fråveret kan dokumenterast med legeerklæring eler liknande.

Denne regelen er no midlertidig justert. Frå og med måndag 24. august og ut oktober 2020 slepp elevar å dra til fastlege for å få dokumentert fråveret sitt. Elevar med milde symptom på luftvegsinfeksjon skal halde seg heime.

Dette er dei midlertidige endringane ein finn på Departementet sine heimesider:

  • For fråvere av helsegrunnar f.o.m. 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjeld ikkje kravet til å dokumentere fråveret etter reglane om fråversgrensa i vidaregåande skule. Elevane må likevel legge fram foreldrebekreftelse eller eigenmelding (elevar over 18 år)
  • Fråvæer av helsegrunnar f.o.m. 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 skal ikkje førast på elevane sitt vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjeld både for grunnskulen og vidaregåande skule.
  • Elevar som hausten 2020 går på Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse, og som innan 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve (gjeld dei som våren 2020 fekk utsetting grunna covid-19-utbruddet), kan få fråveret omgjort som dokumentert etter reglane om fråversgrense. Fråveret skal då heller ikkje førast på vitnemål eller kompetansebevis

Kjelde: Regjeringen.no

 

Med dette som bakteppe, ønskjer vi dykk alle ein smittefri og lærerik haust.