Covid19 og skule-situasjon

Fleire av skulane i Ålesund går til gult nivå igjen frå onsdag 14. april.

Det har vore ustabil situasjon i Ålesund kommune, med lokale innstrammingar i retningslinjene for innbyggjarane. Dette vil og påverke skulekvardagen, og raudt nivå var eit faktum, innført frå fredag før påske. Perioden varte til tysdag 13. april.

Haram vgs er på GULT nivå igjen, gjeldande frå onsdag 14.april.

Skriv ut

Raudt nivå 26.03 - 13.04 / Gult nivå f.o.m. 14.04 og inntil ny beskjed blir gitt

Tidlegare utlagt info, f.o.m. 26.03:
- Alle skulane i Ålesund gikk over til raudt nivå fredag 26. mars. Dette vart bestemt i eige møte 25.mars.

For Haram vidargåande skule vart det vanskeleg å omorganisere og tilrettelegge for raud beredskap på så kort varsel. Vi legg difor om til heimeundervisning/digital undervisning i morgon fredag 26.mars.

Ein ber kontaktlærar informere elevene så langt det let seg gjere, om at skulen går over til heimeundervisning allereie i morgon. Dersom det er aktivitetar ein meiner bør gå på skulen denne dagen, skal rektor rådførast før slikt kan skje. Desse aktivitetane må uansett gjennomførast etter reglane om raudt nivå. 

Frå tidlegare gjeld:

  • Alle møte i skulen sin regi blir gjennomførte på Teams, gjeldande frå og med måndag 22.03. Også foreldremøte.
  • Det vert lagt opp til heimekontor for lærarkollegiet, men skulen er ikkje stengt.
  • Elevar, lærarar og andre tilsette vert bedne om følgje smittevernrutinene og vise omsyn når dei er i skulebygget.        


Endringar skjer raskt i desse tider, så hald deg oppdatert.

Det vert utviklinga i smittesituasjonen i løpet av påska, som vil avgjere korleis skuledagane vert lagte opp etter påske. Følg difor med på kva som vert bestemt for veke 14 og framover.

Informasjon kjem ut fortløpande her på heimesida*. I tillegg vil kontaktlærarane informere elevane sine via sine avtalte informasjons-kanalar. Alle elevar vert bedne om å følgje godt med, sjølv om det er påskeferie.

*Nytt 30.03: - Dagsplanane for enkeltdagane i veka etter påska, finn du her.

*Nytt 12.04:
Haram vgs går tilbake til GULT beredskapsnivå, med normal timeplan igjen, frå og med ONSDAG 14.april.

      

Skuleskyss

Når det gjeld skuleskyss, skal elevane bruke munnbind under transporten.

Dette er den enkelte sitt personlege ansvar, jf. krava frå Ålesund kommune til alle sine innbyggarar. Skulens elevar vil kunne få utdelt eit munnbind på skulen, så raskt denne leveransen vert levert skulen.

Ny informasjon om dette, kjem og om situasjonen endrar seg.