Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet for studiespesialisering gir det breiaste grunnlaget for vidare studium ved høgskular og universitet. Elevar som vel studiespesialisering, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag.

Kva for val har du ved Haram vidaregåande skule?

På Vg1 kan du velje ordinær Vg1 Studiespesialisering eller Vg1 Studiespesialisering - internasjonal klasse

Rammene for desse er dei same, altså utdanningsprogrammet studiespesialisering og elevane vert førte fram til same eksamen som elevar elles på dette utdanningsprogrammet.

Kva er spesielt med undervisninga i den internasjonale klassa?
Elevane vil i kvardagen følgje eit opplegg som er noko annleis enn for dei som er i dei ordinære gruppene. Det internasjonale perspektivet vert meir vektlagt enn normalt i fleire fag, spesielt der læreplanen elles legg opp til dette (tema-arbeid). Ein set og gjerne eit ekstra fokus på det landet, eller den regionen, som utvekslinga/studieturen går til, for målet er at den internasjonale ST-klassa skal ha ein utanlandstur kvar skuleår, så sant situasjonen tillét dette. I nokre emne vil undervisninga og kunne bli gitt på engelsk.

Moglegheitene for arbeid og utdanning på tvers av landegrensene blir stadig større, og behovet for å bryte ned dei kulturelle barrierane er difor aukande. HVS ønskjer at elevane våre skal vere godt budde på å møte dagens samfunn. Difor har vi i ei årrekkje prøvd å skape internasjonale kontaktar og gode opplegg for elevane våre. Noko skulen får positive tilbakemeldingar på.

På Vg2 og Vg3 kan du velje mellom programfagområdet realfag eller programfagområdet språk, samfunnsfag og økonomi. Dette gjeld for alle elevane på studiespesialisering, også dei som går i den internasjonale ST-klassen.

Avhengig av kva programområde og programfag du vel, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.
  

Så litt ekstra fakta om du lurer på om dette er noko for deg:

Du vel fordjuping innan

Du lærer 

Avhengig av fagvalga dine:

 • matematikk og andre realfag
 • leiing og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør vere

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og sjølvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller rekne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høgare utdanning

Dersom du tek høgare utdanning, kan du blant anna bli

 • sjukepleiar, lege eller veterinæringeniør 
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærar, psykolog eller forskar
 • Du kan også utdanne deg til andre yrke – med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet

Arbeidsstader kan vere

 • sjukehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehagar, skolar eller universitet

  

Opptak til høgare utdanning 

Med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet. Men nokre studium har spesielle opptakskrav:

 • Opptaksprøver: Mange studium innan kreative fag krev ei praktisk opptaksprøve.
 • Realfagskrav: Nokre studium krev at du har visse realfag. Eksempel på slike studium er ingeniør-, realfags- og medisinske studium. Du finn opptakskrava til høgskole- og universitetsstudium på samordnaopptak.no. Vel du studiespesialisering med realfag på Vg2 og Vg3, er det størst moglegheit til å få teke dei realfaga du treng.

  

Val av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

 • Tek du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, vel du to programfag på Vg2 som du må vidareføre på Vg3. Dette blir kalla fordjuping. Desse programfaga må vere frå programområdet ditt.
 • Du skal velje to programfag til, eitt på Vg2 og eitt på Vg3. Desse kan vere frå programområdet ditt eller frå eit anna programområde i studieførebuande utdanningsprogram (for eksempel realfag eller framandspråk). Du treng ikkje vidareføre valfrie programfag på neste trinn.
  • Hadde du ikkje framandspråk på ungdomstrinnet? Då må du ta framandspråk som fellesfag på Vg3 i staden for det siste programfaget på Vg3.
 • Det er spesielle reglar for val av fag dersom du vel matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.
 • Det er opp til skolen din kva programfag ein tilbyr.
 • Har du spesielle framtidsdraumar? Då bør du sjekke opptakskrava til studia, før du velg fag.
 • Programfag i framandspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høgare utdanning. 

Snarvegar