Skulekvardag

Skulekvardagen inneheld mykje. I tillegg til å motta undervisning og følgje faglege opplegg, vert du ein aktiv part i skulesamfunnet og må innrette deg etter dei regelverk og rutiner vi har ved skulen.

Her vil du finne opplysningar som gjeld skulemiljøet, regelverk i skulen og dettte med elevforsikring. Du finn og snarvegar til t.d innmelding av skuleskyss, søknad om permisjon, mm. Hald deg orientert om kva for reglar, retter og plikter du har som elev. og pass på å vere eit godt medmenneske samstundes som du passar på å få eit godt læringsutbytte av den vidaregåande opplæringa.

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......  
Medan vi har koronasituasjonen å passe på, vert det og innført føringar for korleis vi best skal klare å ha god smitteførebygging. Ver venleg å følgje den til ein kvar tid gjeldande smittevern-instruksen.

Takk!
......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ...... 

Fråværsregistrering
Dersom du er borte frå skulen, MÅ skulen få informasjon om dette. 
Meld frå til kontaktlæraren din via SMS eller Teams-chat, slik de er blitt samde om i klassen. Er du under 18 år er det foreldre som må gjere dette. Dersom eit fråvære kjem til å strekke seg over fleire dagar, er det viktig at du informere kontaktlæraren din om det. Dette for å unngå unødig bekymring når nokon er fråverande.

Elevar skal bruke VIS når dei registrerer inn eit fråvære. Grunnprinsippet er at elevar sjølv skal melde inn fråværet sitt og handtere eigne søknader. Begge deler skal dei leggje inn i VIS.

Dersom du skal vere borte frå skulen og kjenner til dette i forkant, skal duogså leggje dette inn i VIS, men hugs å snakke med kontaktlæraren din og informer om søknaden. Denne skal rektor handsame om den strekk seg utover tre dagar. Hugs at du alltid må syte for å halde deg fagleg ajoure og ta igjen det som er gjennomgått medan du var borte.

Hugs å dokumentere sjukefråvære fortløpande!

NB!
Det er ikkje tilrådd at foreldre/føresette gjer slike registreringar i VIS,
 då systemet er tilpassa elevbruk og direktekontakt mellom elev og kontaktlærar. Ver venleg å respektere dette. Likevel, ein føresett vil måtte sende melding og stadfeste fråværet knytt til bestemte fråværsgrunnar. Dei kan og følgje med på aktiviteten, fram til eleven fyller 18 år.

Etter fylte 18 år
I det ein elev fyller 18 år, vil eleven vere myndig og skulen vil ikkje lenger kunne gje informasjon til føresette utan at eleven, altså du sjølv, gjev samtykkje til dette. Skulen håper likevel at både elev og føresette held fram med eit godt samarbeid med skulen, slik at du som elev heile vegen får ut ditt potensiale og når dine mål.