Skulekvardag

Skulekvardagen inneheld mykje. I tillegg til å motta undervisning og følgje faglege opplegg, vert du ein aktiv part i skulesamfunnet og må innrette deg etter dei regelverk og rutiner vi har ved skulen.

Her vil du finne opplysningar som gjeld skulemiljøet, regelverk i skulen og dettte med elevforsikring. Du finn og snarvegar til t.d innmelding av skuleskyss, søknad om permisjon, mm. Hald deg orientert om kva for reglar, retter og plikter du har som elev. og pass på å vere eit godt medmenneske samstundes som du passar på å få eit godt læringsutbytte av den vidaregåande opplæringa.

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......  
Medan vi har koronasituasjonen å passe på, vert det og innført føringar for korleis vi best skal klare å ha god smitteførebygging. Ver venleg å følgje den til ein kvar tid gjeldande smittevern-instruksen.

Takk!
......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ...... 

Fråværsregistrering
Dersom du er borte frå skulen, MÅ skulen få informasjon om dette. 
Meld frå til kontaktlæraren din via SMS eller Teams-chat, slik de er blitt samde om i klassen. Er du under 18 år er det foreldre som må gjere dette. Dersom eit fråvære kjem til å strekke seg over fleire dagar, er det viktig at du informere kontaktlæraren din om det. Dette for å unngå unødig bekymring når nokon er fråverande.

Elevar skal bruke eit eigenmeldingsskjema i etterkant av eit fråvære. Ligg under For deg som er elev -> Nyttig informasjon. Skriv ut eigenmeldingsskjema, fyll inn rette opplysningar, signer og lever til kontaktlærar. Dersom du er under 18 år skal og ein av dine føresette skrive under. Eigenmeldingar skal leverast med signatur(ar) til kontaktlærar med det same du kjem tilbake til skulen.

Dersom du skal vere borte frå skulen og kjenner til dette i forkant, skal du snakke med kontaktlærar og saman må de ordne ein permisjonssøknad. Denne skal rektor handsame dersom den strekk seg utover tre dagar. Hugs at du alltid må syte for å halde deg fagleg ajoure og ta igjen det som er gjennomgått medan du var borte.

Hugs å dokumentere sjukefråvære fortløpande!