Skulekvardag

Vi alle utgjer kvardagen til kvarandre

Skulekvardagen inneheld mykje. I tillegg til å motta undervisning og følgje faglege opplegg, vert du ein aktiv part i skulesamfunnet og må innrette deg etter dei regelverk og rutiner vi har ved skulen. Vi ønskjer at alle bidrar til å skape eit vennleg, inkluderande og læringsfokusert miljø her på Haram vgs.

På denne nettsida vil du finne opplysningar som gjeld skulemiljøet, regelverk i skulen og dette med elevforsikring. Du finn og snarvegar til t.d innmelding av skuleskyss, søknad om permisjon, mm. Hald deg orientert om kva for reglar, retter og plikter du har som elev. og pass på å vere eit godt medmenneske samstundes som du passar på å få eit godt læringsutbytte av den vidaregåande opplæringa.

......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......  
I etterkant av koronasituasjonen ber vi dykk alle halde fram med å vere ryddige, ha god handhygiene og også fjerne eigne saker når du forlet ein arbeidsplass. Dette veit vi no at gjev god smitteførebygging, samstundes som det gjer arbeidsmiljøet betre for både reinhaldarar, elevar og andre tilsette.

Takk for at du hjelper til !
......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ...... 
 

Fråværsregistrering

Dersom du er borte frå skulen, MÅ skulen få informasjon om dette. 
Meld frå til kontaktlæraren din via SMS eller Teams-chat, slik de er blitt samde om i klassen. Er du under 18 år er det foreldre som må gjere dette. Dersom eit fråvære kjem til å strekke seg over fleire dagar, er det viktig at du informere kontaktlæraren din om det. Dette for å unngå unødig bekymring når nokon er fråverande.

Elevar skal bruke VIS når dei registrerer inn eit fråvære. Grunnprinsippet er at elevar sjølv skal melde inn fråværet sitt og handtere eigne søknader. Begge deler skal dei leggje inn i VIS.

Dersom du skal vere borte frå skulen og kjenner til dette i forkant, skal duogså leggje dette inn i VIS, men hugs å snakke med kontaktlæraren din og informer om søknaden. Denne skal rektor handsame om den strekk seg utover tre dagar. Hugs at du alltid må syte for å halde deg fagleg ajoure og ta igjen det som er gjennomgått medan du var borte.

Hugs å dokumentere sjukefråvære fortløpande!

NB!
Det er ikkje tilrådd at foreldre/føresette gjer slike registreringar i VIS,
 då systemet er tilpassa elevbruk og direktekontakt mellom elev og kontaktlærar. Ver venleg å respektere dette. Likevel, ein føresett vil måtte sende melding og stadfeste fråværet knytt til bestemte fråværsgrunnar. Dei kan og følgje med på aktiviteten, fram til eleven fyller 18 år.

Etter fylte 18 år
I det ein elev fyller 18 år, vil eleven vere myndig og skulen vil ikkje lenger kunne gje informasjon til føresette utan at eleven, altså du sjølv, gjev samtykkje til dette. Skulen håper likevel at både elev og føresette held fram med eit godt samarbeid med skulen, slik at du som elev heile vegen får ut ditt potensiale og når dine mål.
 

Timeplanstruktur

Timeplanen har ny struktur f.o.m. hausten 2022.
Vekedagane har same oppbygging gjennom veka, med unntak av onsdagar. Alle onsdagar er lagt opp med basistid etter matfri og deretter ei noko kortare undervisningsøkt fram mot skuleslutt. Justeringane er gjort etter innspel frå elevråd og lærarkollegiet, basert på erfaringar gjort i oppstartsåret med endra struktur i skuleåret 2021/22.

Du finn planen i vedlagt dokument nedst på sida.
Normalt blir fag timeplanlagt innan ytre rammer 08:05 – 14:30 (grøn sone).
Ettermiddagsøktene (grå sone) kan bli timeplanlagt for enkelte fag. 

Ver merksam på!
Innhaldet/fagfordelinga i timeplanen VIL vere forskjellig frå veke til veke.
Alle må til ein kvar tid vere medvitne kva veke ein er i, og følgje med på den digitale timeplanen de finn i VIS (Visma In School) gjennom skuleåret. Bruk VIS-app'n, så har du kontroll via mobilen din - det fungerer godt.

Det faglege opplegget, og ulike faglege aktivitetar, vil vere tilpassa denne variasjonen. Ein erfarer at dette gjev rom for den faglege fordjupinga som fagplanane i Fagfornyinga krev.

Ønskjer dykk alle ei god og lærerik tid på Haram vgs!


   

Dokumenter