Nyttig informasjon

I skulekvardagen er det mykje å halde styr på. Under denne fanen vil du finne opplysningar om dato for ulike aktivitetar (Aktivitetsplanen), prøver og heildagsprøver (prøveplanane) og andre detaljar i kvardagen. Her vil og ulike skjema du kanskje kan kome til å trenge, liggje eller vere linka til.

Det meste er ting du som elev må kjenne til, og sjølvsagt følgje opp på eigahand, men kontaktlærar vil hjelpe deg om du skulle ha behov for det.

Litt informasjon per utlagt dokument:   

   

Velkomstbrosjyre

Dette er ei informasjonsbrosjyre som alle elevar på skulen får 1. skuledag. I den ligg det meste elevane treng av informasjon for å kunne fungere godt i skulesamfunnet og orientere seg i ein vanleg skulekvardag. 

Aktivitetsplan

Dette er ein plan som i grove trekk viser kva som skjer på skulen gjennom skuleåret, utover vanleg timeplan. Endringer vil nok kunne skje gjennom skuleåret, da kvardagen på ein skule må gi rom for ein viss fleksibilitet.

Planen vil bli oppdatert fortløpande, så følg med! 

Skuleskyss

Dette er eit tilbod til enkelte elevar og er styrt av avstanden mellom skule og heim. I tillegg kan andre forhold gje ein elev rett til midlertidige eller permanente skyssordningar.

Informasjon om dette finn du i linken Skuleskyss - den fører deg til heimesida til fylkeskommunen og vidare til Skyssportalen.

Prøveplan/Heildagsprøveplan

I prøveplanane ligg dei fleste prøvene for kvar klasse, sett inn på rett dato. Større innleveringsarbeid og prosjektframføring blir og ofte lagt inn her. Dette er gjort av skulen for at du skal ha moglegheit til å langtidsplanlegge litt. Det kan det vere lurt å gjere for å unngå stress. Det vil gje deg ei betre kjensle av å ha kontroll i kvardagen din, og når du er godt budd, vil oftast resultata utvikle seg i positiv retning.

Lukke til i skulearbeidet!
    

Fråværsregistrering

Dersom du er borte frå skulen, MÅ skulen få informasjon om dette. Dette skal du melde frå om via VIS (Visma In School)

Dersom du skal vere borte frå skulen og kjenner til dette i forkant, skal du snakke med kontaktlærar, nytte permisjons-søknaden/"Visma In School" for å melde dette inn. Du må og syte for at du held deg fagleg ajoure innan du er tilbake igjen. (På sida her finn du eigenmeldingsskjema og skjema for eventuell permisjons-søknad. Skriv skjema ut, fyll inn rette opplysningar og lever den til skulen via kontaktlæraren din, om det vert behov for det).

Dersom du er borte frå skulen ein eller fleire påfølgjande dagar, skal du BÅDE melde frå til din kontaktlærar (t.d. via SMS eller epost) og melde inn fråværet i VIS. (Om det vert naudsynt med bruk av eigenmeldingsskjemaet i etterkant, vil kontaktlærar informere om det. Skriv det da ut, fyll inn rette opplysningar og signer).

Dersom du er under 18 år skal og ein av dine føresette skrive under. Eigenmeldinga skal leverast med signatur(ar) til kontaktlærar med det same du kjem tilbake til skulen.

Dersom eit fråvær kjem til å strekke seg over fleire dagar, er det viktig at du informere kontaktlæraren din om det. Dette for å unngå unødig bekymring når nokon er fråverande.

Hugs å dokumentere sjukefråvære fortløpande!
   

Særskilt tilrettelegging, heildagsprøver og eksamen

Dette skjema skal nyttast om du som elev treng å ha avvik frå normale prosedyrer ved heildagsprøver og eksamen. Eigne regler gjeld for dette, og du må sjølv dokumentere kvifor du har dei innmelde tilretteleggingsbehova. Rektor handsamar søknaden og vurderer om du fell inn under dei rette kriteria per tilretteleggingstiltak.

...............................................................................................................................................................