Fråværsreglement

Fråværsgrensa i korte trekk

Meir enn 10 % udokumentert fråvære i eit fag, kan føre til at eleven mister retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering. Eleven må leggje fram godkjent dokumentasjon for å få fråværet unntatt frå fråværsgrensa. Rektor kan etter søknad i heilt spesielle tilfelle, bestemme at eleven får karakter sjølv om ugyldig fråvære er over 10 % (men ikkje meir enn 15 %). Fråværsgrensa gjeld for enkeltfag.

Elevar får varsel når det er fare for at dei ikkje får karakter (skjer når fråværet passerer 5 %) og eleven må då i fortsettinga prøve å hindre at fråværet vert for høgt.

Kva vert ikkje rekna som fråvære?

 • Rådgiving på skulen
 • Samtale med helsesjukepleiar
 • Møte med PP-tenesten
 • Utsett eller ny eksamen
 • Organisert studiearbeid, som er avtalt med faglærar eller avdelingsleiar
 • Elevrådsarbeid
 • Avtalt samtale med rektor eller andre tilsette

Eleven må ha dokumentasjon som viser kvifor han/ho var borte fra undervisninga.

Kva vert ikkje rekna som fråvær?

 • Helse- og velferdsgrunnar
 • Arbeid som tillitsvald utanom skulen
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt – eller internasjonalt nivå innan idrett eller kultur
 • Inntil to dagar ved religiøse høgtider utanom Den norske kyrkja

Dokumentasjon av fråvære

Meld frå til kontaktlærar ved første fråværsdag, og vis fram dokumentasjon i lag med eigenmeldingsskjemaet første dag du er tilbake på skulen. Kontaktlærer tar vare på dette, eventuelt tar ein kopi til systemet sitt om eleven treng dokumentasjonen vidare. (Eigenmeldingsskjema ved sjukdom fin du på nettsida her, under Nyttig informasjon -> «Elevskjema - eigenmelding ved fråvære»

Elles må eleven legge fram følgande dokumentasjon dersom fråværet overstige 10 %: 

 • Dokumentasjon ved helse- og velferdsgrunnar
 • Legeerklæring
 • Dokumentasjon frå fysioterapeut, tannlege eller psykolog
 • Eigenerklæring ved dokumentert kronisk sjukdom eller udiagnostisert sjukdom under utreiing (rektor godkjenner)
 • Gravferd – erklæring frå foreldre eller eigenerklæring (når myndig)

Skjønn opp til 15 %

Rektor kan utøve skjønn i spesielle tilfelle når det udokumentert fråværet er i området 10-15 %, men ikkje om det overstiger 15 %.

Snever unntaksbestemming kan likevel verte gjort. Dette skal ta i vare elevar i ein vanskeleg livssituasjon, t.d når vanskar i heimen gjer det vanskeleg å skaffe dokumentasjon på fråværet eller det er andre krevjande grunnar. Det vil uansett vere viktig at ikkje fråværet er så omfattande at ikkje lærar har eit tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag (uavhengig av fråværsgrensa), for da vert det ikkje gitt karaktervurdering i faget.

Kva må skulen gjere?

Står eleven i fare for å miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, må faglærar sende ut varsel. Om eleven mister standpunktkarakter, har han/ho klagerett. Mister eleven halvårsvurdering med karakter i eitt fag, har han/ho ikkje klagerett.

Ved bortfall av karakter, skal det førast karakter IV.

Kva skjer dersom eleven ikkje får karakter?

Eleven kjem ikkje inn på neste årstrinn (må eventuelt ta kurset om igjen – t.d. Vg1).

Har eleven mål om å få studiekompetanse, blir det vanskeleg/umogleg å få førstegongsvitnemål. Dette medfører i verste fall at eleven ikkje får inntak ved høgskule/universitet eller lærekontrakt/fagbrev. Det kan og medføre utfordringar med å få andre arbeidsforhold. 

Samarbeid mellom skule og foreldre/føresette er heilt avgjerande for å unngå at elevar fell ut av den vidaregåande skulen. Ta difor kontakt med skulen raskt om de har spørsmål eller er utoa for ungdommen dykkar.

 

Snarvegar