Rettleiing og pliktar

All opplæring i vidaregåande skule er styrt av Opplæringslova.

I tillegg er det utarbeidd ulike reglement for å sikre at elevane får ei opplæring gitt i eit opplæringsmiljø i tråd med lovverket. Reglement gjeld for alle elevar ved skulen, og dei gjeld i timane, i friminutta og på veg til og frå skulen.

Dei fleste reglementet gjeld og ved opplæring og aktivitetar som vert gitt av skulen utanfor skulen sitt område, så langt dette ikkje er i strid med lokalgitte påbod eller forbod.

Elevane i vidaregåande opplæring har fastsette rettar, men også plikter etter opplæringslova og forskrifta til opplæringslova. Begge deler er det viktig å merke seg.

Fylket sitt ordensreglementet gjeld i tillegg til desse rettane og pliktene.

Under ligg snarveg til alle reglement gjeldande i dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune.
   

Snarvegar